Winterblossom | Els Fiers is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.winterblossom.org
info@winterblossom.org
Adrien De Grootestraat 19
9070 Destelbergen
België
+32486515703

Nicolas Vandekerckhove is de zogeheten 'functionaris voor gegevensbescherming' (FG), die voor Winterblossom | Els Fiers waakt over de bescherming van privacy en het toezicht op de interne naleving van de algemene verordening gegevensbescherming. U kunt bij hem terecht voor vragen of klachten, via e-mail fg@winterblossom.org of whatsapp-bericht naar +32476920659.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Winterblossom | Els Fiers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- voor- en achternaam
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze webshop heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met onze FG via e-mail of whatsapp-bericht, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Winterblossom | Els Fiers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- verzenden van onze digitale nieuwsbrief
- om goederen en diensten bij u af te leveren
- Winterblossom | Els Fiers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering
Winterblossom | Els Fiers gebruikt geen computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (een medewerker van Winterblossom) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Winterblossom | Els Fiers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- bestelgegevens #7 boekjaren
- nieuwsbrieflijst #1 jaar na het versturen van de laatste nieuwsbrief


Delen van persoonsgegevens met derden
Winterblossom | Els Fiers verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Winterblossom | Els Fiers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken waarvoor een toestemming van de bezoekers is vereist. Wij ondernemen geen enkele poging om de identiteit van degenen die onze webshop bezoeken te achterhalen. Wij plaatsen Google Analytics, cookies op bezoekersniveau die ons helpen de website te verbeteren - maar dit hebben we zo geconfigureerd dat ip-adressen worden geanonimiseerd én hebben we uitgeschakeld dat Google de gegevens mag gebruiken voor andere diensten. Er worden dus geen herleidbare gegevens verwerkt. Enkel standaardgegevens over internetbezoek en informatie over de gedragspatronen van onze bezoekers. Indien we de persoonlijke identiteit of persoonlijke informatie van een bezoeker willen weten, zullen we daar steeds open en duidelijk over zijn. 
Om het gebruik van tracking door Google Analytics uit te zetten voor alle websites, kunt u de volgende pagina bezoeken: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze onderneming en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar onze FG via e-mail of whatsapp-bericht. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort of aan de achterkant van een ID-kaart), uw Nederlandse burgerservicenummer (BSN) of Belgische rijksregisternummer (RRN), geboorteplaats en -datum, nationaliteit en geslacht zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Winterblossom | Els Fiers zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Winterblossom | Els Fiers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Winterblossom | Els Fiers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze FG via e-mail of whatsapp-bericht.